Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Tachov
Identifiakční číslo:
00260231
Poštovní adresa:
Hornická 1695
Obec:
Tachov
PSČ:
347 01
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 774033702
K rukám:
JUDr. Michaela Poremská, Ph.D.
       
E-mail:
michaela@poremska.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.tachov-mesto.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.tachov-mesto.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Rozhledna Tachov Vysoká
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Tachov
Kód NUTS CZ032 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Jedná se o vybudování celoročně volně přístupné rozhledny na vrchu Vysoká nad Tachovem s atraktivní
vyhlídkou na město a okolí. Součástí je vybudování pěší nezpevněné stezky od blízkého památníku k rozhledně a osazení mobiliáře a informačních tabulí v okolí rozhledny. Na rozhledně bude instalována webkamera s výstupem na internetové stránky města, pro jejíž instalaci bude zřízena el. přípojka a k objektu bude přiveden optický kabel. Realizací projektu dojde k vybudování nového, přitažlivého turistického cíle v turistické lokalitě s již existujícími atraktivitami rázu sportovního i kulturně-historického. Jedinečný výhled na historické město Tachov dokompletuje turistický prohlídkový okruh a umocní celkový zážitek z návštěvy města, kde dosud neexistuje veřejně přístupný vyhlídkový bod. Vznik rozhledny s pěší přístupovou stezkou jako celoročně využitelné sportovně-rekreační vybavenosti přispěje k rozšíření možností trávení volného času pro návštěvníky i obyvatele Tachova a jeho okolí.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
7 000 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45212100-7
 
Další předměty
45233260-9
45231000-5
45223210-1
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
02/08/2013 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
15/10/2013 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
31/08/2014 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky (dle § 1 vyhl. č. 232/2012 Sb.):
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Veřejná zakázka je vyhlašována v rámci plnění cílů projektu s názvem "Rozhledna Tachov Vysoká" podpořeného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci ROP NUTS II Jihozápad s cílem vybudování nového, přitažlivého turistického cíle v turistické lokalitě s již existujícími atraktivitami rázu sportovního i kulturně-historického. Jedinečný výhled na historické město Tachov dokompletuje turistický prohlídkový okruh a umocní celkový zážitek z návštěvy města, kde dosud neexistuje veřejně přístupný vyhlídkový bod. Vznik rozhledny s pěší přístupovou stezkou jako celoročně využitelné sportovně-rekreační vybavenosti přispěje k rozšíření možností trávení volného času pro návštěvníky i obyvatele Tachova a jeho okolí.
Popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je vybudování celoročně volně přístupné rozhledny na vrchu Vysoká nad Tachovem s atraktivní vyhlídkou na město a okolí. Součástí projektu je vybudování pěší nezpevněné stezky od blízkého památníku k rozhledně a osazení mobiliáře a informačních tabulí v okolí rozhledny. Na rozhledně bude instalována webkamera s výstupem na internetové stránky města, pro jejíž instalaci bude zřízena el. přípojka a k objektu bude přiveden optický kabel.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Veřejná zakázka je vyhlašována v rámci plnění cílů projektu s názvem "Rozhledna Tachov Vysoká" podpořeného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci ROP NUTS II Jihozápad s cílem vybudování nového, přitažlivého turistického cíle v turistické lokalitě s již existujícími atraktivitami rázu sportovního i kulturně-historického. Jedinečný výhled na historické město Tachov dokompletuje turistický prohlídkový okruh a umocní celkový zážitek z návštěvy města, kde dosud neexistuje veřejně přístupný vyhlídkový bod. Vznik rozhledny s pěší přístupovou stezkou jako celoročně využitelné sportovně-rekreační vybavenosti přispěje k rozšíření možností trávení volného času pro návštěvníky i obyvatele Tachova a jeho okolí.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: zahájení 15. 10. 2013, dokončení 31. 8. 2014.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Veřejná zakázka je vyhlašována v rámci projektu s názvem "Rozhledna Tachov Vysoká" podpořeného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci ROP NUTS II Jihozápad.
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.env.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
01/07/2013 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA

I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE

Úřední název:
elektronický nástroj dostupný na níže uvedeném URL
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):
https://zakazky.tachov-mesto.cz/

II) ADRESY, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O DANÍCH

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

III) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

IV) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ZAMĚSTNANCŮ A PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):