Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Tachov
Identifiakční číslo:
00260231
Poštovní adresa:
Hornická 1695
Obec:
Tachov
PSČ:
34701
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 774033702
K rukám:
Michaela Poremská
       
E-mail:
judr@poremska.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.tachov-mesto.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.tachov-mesto.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Zateplení budov Základní školy Tachov, Zárečná ulice
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Tachov
Kód NUTS CZ032 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy realizované dle projektové dokumentace „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Zárečná, Tachov“, kterou zpracoval Ing. Jan Rössler, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo autorizace 0200361, projektová činnost ve výstavbě, Na Terase 1914, Tachov.
Stavební úpravy jsou zaměřeny na snížení energetické náročnosti provozu budov Základní školy Tachov, Zárečná ulice. Z tohoto důvodu je v rámci projektu řešena rekonstrukce a dodatečné zateplení střešní krytiny, dále bude provedena výměna otvorových prvků a rovněž dojde k zateplení fasády objektu a části soklového zdiva.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
25000000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45321000-3
 
Další předměty
45261410-1
44221100-6
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
01/08/2014 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/10/2014 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
28/08/2015 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky (dle § 1 vyhl. č. 232/2012 Sb.):
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Veřejná zakázka je vyhlašována v rámci plnění cílů projektu s názvem "Zateplení budov Základní školy Tachov, Zárečná ulice – CZ.1.02/3.2.00/13.19918" podpořeného z Operačního programu životní prostředí, Fond soudržnosti, s cílem zateplení stávajícího objektu základní školy na ulici Zárečná v Tachově, aby se snížila jeho energetická náročnost.
Popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy realizované dle projektové dokumentace „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Zárečná, Tachov“, kterou zpracoval Ing. Jan Rössler, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo autorizace 0200361, projektová činnost ve výstavbě, Na Terase 1914, Tachov.
Stavební úpravy jsou zaměřeny na snížení energetické náročnosti provozu budov Základní školy Tachov, Zárečná ulice. Z tohoto důvodu je v rámci projektu řešena rekonstrukce a dodatečné zateplení střešní krytiny, dále bude provedena výměna otvorových prvků a rovněž dojde k zateplení fasády objektu a části soklového zdiva.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Veřejná zakázka je vyhlašována v rámci plnění cílů projektu s názvem "Zateplení budov Základní školy Tachov, Zárečná ulice – CZ.1.02/3.2.00/13.19918" podpořeného z Operačního programu životní prostředí, Fond soudržnosti, s cílem zateplení stávajícího objektu základní školy na ulici Zárečná v Tachově, aby se snížila jeho energetická náročnost.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: zahájení 01. 10. 2014, dokončení 28. 08. 2015.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Veřejná zakázka je vyhlašována v rámci projektu s názvem Operační program životní prostředí, Fond soudržnosti.
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.env.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
17/06/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA

I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE

Úřední název:
elektronický nástroj dostupný na níže uvedeném URL
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):
https://zakazky.tachov-mesto.cz

II) ADRESY, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O DANÍCH

Úřední název:
Ministerstvo financí České republiky
Identifikační číslo:
00006947
Poštovní adresa:
Letenská 15
Obec:
Praha 1
PSČ:
118 10
Stát:
CZ
Kontaktní místa:
Tel.:
+420 257041111
K rukám:
E-mail:
podatelna@mfcr.cz
Fax:
Internetová adresa (URL):
http://www.mfcr.cz

III) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Úřední název:
Ministerstvo životního prostředí České republiky
Identifikační číslo:
00164801
Poštovní adresa:
Vršovická 1442/65
Obec:
Praha 10
PSČ:
100 10
Stát:
CZ
Kontaktní místa:
Tel.:
+420 267121111
K rukám:
E-mail:
info@mzp.cz
Fax:
Internetová adresa (URL):
http://www.mzp.cz

IV) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ZAMĚSTNANCŮ A PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH

Úřední název:
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Identifikační číslo:
00551023
Poštovní adresa:
Na Poříčním právu 1/376
Obec:
Praha 2
PSČ:
128 01
Stát:
CZ
Kontaktní místa:
Tel.:
+420 221921111
K rukám:
E-mail:
posta@mpsv.cz
Fax:
Internetová adresa (URL):
http://www.mpsv.cz